Versnelde en verrijkte trajecten voor vwo-leerlingen: hoe werkt dat en wat levert het op?

Vanaf het schooljaar 2016/17 krijgen scholen de mogelijkheid om talentvolle vwo-leerlingen meer uitdagingen te bieden in het onderwijs door middel van versnelde en/of verrijkte trajecten. Gedurende de pilotperiode tot 2021 mogen scholen zich aanmelden voor de trajecten. Het Kohnstamm Instituut voert flankerend evaluatieonderzoek uit voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De pilot versneld en/of verrijkt vwo past in het overheidsbeleid waarin meer aandacht wordt gevraagd voor getalenteerde leerlingen. Scholen mogen gedurende de pilot een versneld en/of verrijkt traject aanbieden voor groepen vwo-leerlingen, waarbij ingrijpend wordt geschoven met lesstof uit de onder- en bovenbouw. Het doel is dat deelnemende leerlingen meer worden uitgedaagd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en onderpresteren daardoor wordt tegengegaan. Met het versnelde traject kan het vwo-programma gecomprimeerd worden tot vijf jaar. Met het verrijkte traject ontstaat meer ruimte voor aanvulling op het curriculum. Op dit moment hebben 32 scholen zich aangemeld en toestemming gekregen voor deelname aan de pilot.

Het flankerend evaluatieonderzoek bestaat uit procesevaluatie, effectevaluatie en verklarende evaluatie. Met behulp van deze mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt nagegaan hoe de versnelde en/of verrijkte programma’s worden opgezet in de scholen, hoe de programma’s worden uitgevoerd en welke knelpunten en succesfactoren hierbij een rol spelen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de programma’s op de pilotscholen bijdragen aan talentontwikkeling bij leerlingen en aan tevredenheid bij de betrokkenen (leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding).

Projectleider en andere betrokkenen

Irma Heemskerk, Henk Sligte, Joost Meijer, Wouter Schenke, Dorothé Elshof

Looptijd

2017-2021

Opdrachtgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen